Nieuws van de bestuurstafel

Om de leden bij het bestuur te betrekken wordt er van elke bestuursvergadering een korte samenvatting op de website geplaatst. In de agenda staan de vergaderdata van het bestuur.

 

Bestuursvergadering maandag 11 maart 2019

Aanwezig:                   Sebastiaan Heikoop

Han van Sighem

Co de Feijter

1) Opening en agenda

Sebastiaan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We stellen de agenda vast.

2) Notulen besturusvergadering 11 februari 2019

We stellen de notulen van de bestuursvergadering van 11 februari 2019 vast met dank aan de notulist.

3) Actiepunten

We actualiseren de actiepunten en spreken af de acties zo snel mogelijk uit te voeren.

4) Ingekomen stukken en actuele zaken

a)    Initiatief Hart voor Poortambacht voor beweegpad

We stemmen in met de vraag om de subsidieaanvraag bij naar het Oranjefonds te ondersteunen. Sebastiaan deelt dit aan Adri Tange (secretaris wijkraad) mee.

5) Voorbereiding algemene ledenvergadering

a)    Vaststelling agenda en stukken

We stellen de agenda en de stukken gewijzigd vast.

Het jaarverslag (inhoudelijk en financieel) en jaarplan (idem) moeten nog worden afgerond.

6) Beleidszaken

a)    Voortgang vrijwilligersbeleid

We nemen het verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep voor kennisgeving aan na een korte toelichting van Co. Tijdens de algemene ledenvergadering besteden we hier kot aandacht aan bij het agendapunt jaarplan 2019.

  7)  Commissies

We bespreken de diverse commissies.

8) Rondvraag

We maken geen gebruik van de rondvraag.

9) Sluiting

Sebastiaan bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Bestuursvergadering maandag 11 februari 2019

Aanwezig:                   Sebastiaan Heikoop

                                      Han van Sighem

                                      Co de Feijter

 

1)             Opening en agenda

Sebastiaan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We stellen de agenda vast.

 

2)             Notulen bestuursvergadering 21 januari 2019

We stellen de notulen van de bestuursvergadering van 21 januari 2019 vast met dank aan de notulist.

 

3)             Actuele zaken

Op voorstel van Co spreken we af dat we de commissies en de trainers vragen om langdurig zieken aan het bestuur door te geven, zodat we deze een kaartje kunnen sturen. 

 4)             Beleidszaken

·       Voortgang vrijwilligersbeleid

Vanuit de commissies en een werkgroep gevormd, waarbij Co vanuit het bestuur deelneemt. In de jaarvergadering zorgt de werkgroep voor een terugkoppeling.

 ·    Voorbereiding jaarvergadering

De jaarvergadering is gepland op vrijdag 29 maart 2019. We verspreiden de stukken uiterlijk 15 maart 2019.

 

5)            Nieuws van de Atletiekunie en de VZA

Geen nieuws.

 

6)             Rondvraag

·       Han heeft de meterstanden aan Delta en DWG doorgegeven. We wachten met spanning de jaarafrekening af.

·       Op voorstel van Co spreken we af dat we voortaan een korte samenvatting op de website plaatsen.

·       Ook spreken we af dat Co de vergaderingen van het bestuur op de website plaatst. Ook vraagt hij de commissies dat te doen, zodat we van elkaar weten wanneer we vergaderen.

 

7)             Sluiting

Sebastiaan bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met: secretaris@avdeltasport.nl