Agenda ALV

Vrijdag 29 maart de ALV om 20:30 uur in het clubgebouw. Hieronder de agenda.

Agenda voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 29 maart 2019

Aanvang 20.30 uur, in het clubgebouw

 

De agendapunten zijn:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2018
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarrekening 2018
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 • Uitreiking van de beker van verdiensten en de prestatiebeker

PAUZE

 • Bestuursverkiezing:
 • Verkiesbaar als nieuw bestuurslid: Co de Feijter, secretaris.
 • Kandidaten voor een bestuursfunctie voor aanvang van de vergadering bij het bestuur aanmelden
 • Jaarplan 2019
 • Begroting 2019
 • Voorstel contributieverhoging
 • We stellen voor om de contributies per kwartaal te verhogen:

 

categorie 2018 2019
pupillen € 17,50 € 18,00
junioren € 20,80 € 21,50
senioren € 26,25 € 27,50

 

 • Rondvraag
 • Sluiting
Nieuws Overzicht